Křest

Křest je vstupní branou k životu z víry. Pokřtěný člověk může přijímat další svátosti.

Křest se uděluje ponořením do vody nebo omytím vodou.

Křtem se člověk stává Božím dítětem - křesťanem.

Voda je symbol života. Křest přináší nový život. Křtem jsme přijati do společenství církve. Voda křtu očišťuje člověka od každé poskvrny hříchu, křtem je odpuštěn dědičný hřích i všechny osobní hříchy.

Křest se uděluje jednou provždy a nemůže být odvolán ani opakován.

Křtí se děti i dospělí. Dospělí se na křest připravují po určitou dobu - katechumenátem, ve kterém jsou připravování na přijetí svátosti a na začlenění do společenství církve.

U křtu dítěte rodiče a kmotři slibují, že budou dítě doprovázet a vést cestou víry.

Křest dítěte - vzít s sebou křestní roušku a svíci. Křestní roušku je možné vyrobit doma (bílý pruh látky s vyšitým nápisem, např. datum křtu a jméno dítěte) nebo je možné ji zakoupit v prodejnách s liturgickými potřebami. Bílé roucho symbolizuje křestní nevinnost dítěte. Křestní svíce se zapálí od velikonoční svíce, symbolizuje zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad tmou hříchu a smrti. Světlo víry má svítit na cestě životem.

Křest dospělého - i u dospělých je možné si zvolit kmotra, který bude dospělého provázet modlitbou. Kmotr musí být pokřtěný a biřmovaný katolík. Katechumenát (příprava) má trvat alespoň půl roku až rok. Dospělí, kteří přijímají křest jsou při jednom obřadu biřmováni a zároveň přijímají eucharistii.

Smíření (zpověď)

Eucharistie (1. svaté přijímání)

Biřmování

Svátost manželství

Kněžství

Pomazání nemocných